HR  |  EN

MUZEJSKI PROSTORI · Javna nabava / natječaji · Natječaji

KLASA: 612-05/24-01/18
URBROJ: 2117-119-01-24-1

Dubrovnik, 3. lipnja 2024.

 

Na temelju članka 30. Statuta Umjetničke galerija Dubrovnik, 20 0000 Dubrovnik, Put Frana Supila 23, ravnatelj raspisuje


NATJEČAJ
za prijem zaposlenika na radno mjesto

PRODAVAČ/ICA-DOMAĆICA

1 izvršitelj/ca na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca

Uvjeti:

Kandidati su dužni uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj (u kojoj je potrebno navesti broj telefona, adresu e-pošte i valjanu adresu prebivališta ili boravišta) priložiti i:

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave temeljem kojih dokazuje statuse temeljem kojih ostvaruje pravo prednosti.
Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) pozivaju se osobe iz članka 102. st. 1.-3. istog Zakona da dostave dokaze iz članka 103. st. 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od datuma objave natječaja. Natječaj će biti objavljen u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na web stranici Umjetničke galerije Dubrovnik (www.momad.hr). Prijava se može dostaviti osobno ili preporučenom poštom (Umjetnička galerija Dubrovnik, Put Frana Supila 23, 20000 Dubrovnik) uz naznaku – natječaj za (naziv radnog mjesta) – ne otvarati.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom natječaju.
Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.
Prijavom na natječaj smatra se da kandidat/kandidatkinja daje privolu Umjetničkoj galeriji Dubrovnik za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji, isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.
Svi kandidati koji dostave urednu dokumentaciju i u roku će biti pozvani na prethodni razgovor koji će biti bodovan.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem e-pošte na adresu e-pošte koju su dostavili u prijavi za natječaj.
Umjetnička galerija Dubrovnik pridržava pravo obustaviti postupak natječaja odnosno ne odabrati nijednog kandidata ako nijedan od kandidata nije zadovoljio ili ako se bitno promijene okolnosti nakon objavljivanja natječaja.

 

Natječaj je otvoren od 3. lipnja do 10. lipnja 2024.

 

Umjetnička galerija Dubrovnik

Ravnatelj

Tonko Smokvina

 

 


 

KLASA: 612-05/24-01/15
URBROJ: 2117-119-01-24-1

Dubrovnik, 3. travnja 2024.

 

Na temelju članka 30. Statuta Umjetničke galerija Dubrovnik, 20 0000 Dubrovnik, Put Frana Supila 23, ravnatelj raspisuje


NATJEČAJ
za prijem zaposlenika na radno mjesto

PRODAVAČ/ICA-DOMAĆICA

1 izvršitelj/ca na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca

Uvjeti:

Kandidati su dužni uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj (u kojoj je potrebno navesti broj telefona, adresu e-pošte i valjanu adresu prebivališta ili boravišta) priložiti i:

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave temeljem kojih dokazuje statuse temeljem kojih ostvaruje pravo prednosti.
Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) pozivaju se osobe iz članka 102. st. 1.-3. istog Zakona da dostave dokaze iz članka 103. st. 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od datuma objave natječaja. Natječaj će biti objavljen u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na web stranici Umjetničke galerije Dubrovnik (www.momad.hr). Prijava se može dostaviti osobno ili preporučenom poštom (Umjetnička galerija Dubrovnik, Put Frana Supila 23, 20000 Dubrovnik) uz naznaku – natječaj za (naziv radnog mjesta) – ne otvarati.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom natječaju.
Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.
Prijavom na natječaj smatra se da kandidat/kandidatkinja daje privolu Umjetničkoj galeriji Dubrovnik za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji, isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.
Svi kandidati koji dostave urednu dokumentaciju i u roku će biti pozvani na prethodni razgovor koji će biti bodovan.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem e-pošte na adresu e-pošte koju su dostavili u prijavi za natječaj.
Umjetnička galerija Dubrovnik pridržava pravo obustaviti postupak natječaja odnosno ne odabrati nijednog kandidata ako nijedan od kandidata nije zadovoljio ili ako se bitno promijene okolnosti nakon objavljivanja natječaja.

 

Natječaj je otvoren od 3. travnja do 10. travnja 2024.

 

Umjetnička galerija Dubrovnik

Ravnatelj

Tonko Smokvina

 

 

Natječaj je zaključen. Izabrana je kandidatkinja Ivona Lopin.

 


 

 

 

UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK

 raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa i rasporeda na radno mjesto računovodstveni referent

1 izvršitelj/ca na neodređeno vrijeme

 

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

-           SSS ili VŠS

-           aktivno poznavanje engleskog jezika

-           poznavanje rada na računalu

-           najmanje godinu dana radnog iskustva na istim ili sličnim poslovimaNa natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati su dužni  podnijeti  prijavu sa svim traženim prilozima, a za prijavu kandidati su dužni priložiti:
• dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
• dokaz o stručnoj spremi – presliku ovjerene diplome
• uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci)
• dokaz o dosadašnjem radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
• potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu, rješenje i sl.) o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od najmanje jedne godine
• životopis.

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili prednost pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20.) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21.), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz članka 49., stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Sa kandidatima koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete iz natječaja biti će provedena provjera znanja i sposobnosti putem bodovanog intervjua. Ako kandidat ne pristupi pozivu za intervju smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj natječaj. Kandidati sami snose troškove dolaska na intervju.

U prijavi na natječaj kandidat je dužan navesti osobne podatke (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno intervjua i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje. Time kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe javnog natječaja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve priloge navedene u natječaju.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta se podnose neposredno ili poštanskim putem na adresu s naznakom:

UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK

Frana Supila 23

20 000 DUBROVNIK

-           za natječaj-naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje -

 

U roku od 8 dana od dana objave oglasa na oglasnoj ploči i web portalu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Dubrovnik, te na oglasnoj ploči i web stranici Umjetničke galerije Dubrovnik.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Sve se kandidate izvješćuje istim tekstom obavijesti o rezultatima natječaja elektroničkim putem.

 

Natječaj je otvoren od 22. ožujka do 29. ožujka 2024.

 

KLASA: 612-05/24-01/14
URBROJ: 2117-119-01-24-1
U Dubrovniku, 22. ožujka 2024.

 

Ravnatelj

Tonko Smokvina

 

/

Natječaj je zaključen. Izabrana je kandidatkinja Vesna Lučić Česko.

 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK

 raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa i rasporeda na radno mjesto prodavač/ica-domaćica

1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

 

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

-           SSS

-           pasivno poznavanje engleskog jezika

-           osnovno poznavanje rada na računalu

-           najmanje godinu dana radnog iskustva na istim ili sličnim poslovimaNa natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. 

Kandidati su dužni  podnijeti  prijavu sa svim traženim prilozima, a za prijavu kandidati su dužni priložiti:
• dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
• dokaz o stručnoj spremi – presliku ovjerene diplome
• uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci)
• dokaz o dosadašnjem radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
• životopis.

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili prednost pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20.) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21.), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz članka 49., stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Sa kandidatima koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete iz natječaja biti će provedena provjera znanja i sposobnosti putem bodovanog intervjua. Ako kandidat ne pristupi pozivu za intervju smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj natječaj. Kandidati sami snose troškove dolaska na intervju.

U prijavi na natječaj kandidat je dužan navesti osobne podatke (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno intervjua i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje. Time kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe javnog natječaja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta se podnose neposredno ili poštanskim putem na adresu s naznakom:

UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK

Frana Supila 23

20 000 DUBROVNIK

-           za natječaj-naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje -

 

U roku od 8 dana od dana objave oglasa na oglasnoj ploči i web portalu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Dubrovnik, te na oglasnoj ploči i web stranici Umjetničke galerije Dubrovnik.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Sve se kandidate izvješćuje istim tekstom obavijesti o rezultatima natječaja elektroničkim putem.

Natječaj je otvoren od 20. lipnja 2023. do 27. lipnja 2023.

 

KLASA: 612-05/23-01/18
URBROJ: 2117-119-01-23-1
U Dubrovniku, 19. lipnja 2023.

 

Ravnatelj

Tonko Smokvina

 

Izabrana je kandidatkinja Mirjana Đugum.
UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK

 raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa i rasporeda na radno mjesto voditelj tehničkog odjela

1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

 

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

-           SSS

-           poznavanje engleskog jezika

-           poznavanje rada na računalu

-           vozačka dozvola B kategorije

-           najmanje godinu dana radnog iskustva na istim ili sličnim poslovimaNa natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati su dužni  podnijeti  prijavu sa svim traženim prilozima, a za prijavu kandidati su dužni priložiti:
• dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
• dokaz o stručnoj spremi – presliku ovjerene diplome
• uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci)
• dokaz o dosadašnjem radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
• životopis.

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili prednost pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20.) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21.), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz članka 49., stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Sa kandidatima koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete iz natječaja biti će provedena provjera znanja i sposobnosti putem bodovanog intervjua. Ako kandidat ne pristupi pozivu za intervju smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj natječaj. Kandidati sami snose troškove dolaska na intervju.

U prijavi na natječaj kandidat je dužan navesti osobne podatke (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno intervjua i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje. Time kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe javnog natječaja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta se podnose neposredno ili poštanskim putem na adresu s naznakom:

UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK

Frana Supila 23

20 000 DUBROVNIK

-           za natječaj-naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje -

 

U roku od 8 dana od dana objave oglasa na oglasnoj ploči i web portalu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Dubrovnik, te na oglasnoj ploči i web stranici Umjetničke galerije Dubrovnik.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Sve se kandidate izvješćuje istim tekstom obavijesti o rezultatima natječaja elektroničkim putem.

 

Natječaj je otvoren od 20. lipnja 2023. do 27. lipnja 2023.

 

KLASA: 612-05/23-01/17
URBROJ: 2117-119-01-23-1
U Dubrovniku, 19. lipnja 2023.

 

Ravnatelj

Tonko Smokvina

 

Izabran je kandidat Nikša Račević.

  

UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK

raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa i rasporeda na radno mjesto računovodstveni referent
1 izvršitelj/ca na određeno vrijeme kao zamjena radnika na bolovanju / porodiljnom dopustu

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:
- SSS ili VŠS
- aktivno poznavanje engleskog jezika
- dobro poznavanje rada na računalu
- najmanje godinu dana radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima


Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.


Kandidati su dužni podnijeti prijavu sa svim traženim prilozima, a za prijavu kandidati su dužni priložiti:
• dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
• dokaz o stručnoj spremi – presliku ovjerene diplome
• uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci)
• dokaz o dosadašnjem radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
• potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (ugovor o radu, rješenje i sl.) o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od najmanje jedne godine
• životopis.

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili prednost pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20.) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21.), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz članka 49., stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Sa kandidatima koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete iz natječaja biti će provedena provjera znanja i sposobnosti putem bodovanog intervjua. Ako kandidat ne pristupi pozivu za intervju smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj natječaj. Kandidati sami snose troškove dolaska na intervju.

U prijavi na natječaj kandidat je dužan navesti osobne podatke (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno intervjua i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje. Time kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe javnog natječaja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve priloge navedene u natječaju.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta se podnose neposredno ili poštanskim putem na adresu s naznakom:

UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK
Frana Supila 23
20 000 DUBROVNIK
- za natječaj-naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje -

U roku od 8 dana od dana objave oglasa na oglasnoj ploči i web portalu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Dubrovnik, te na oglasnoj ploči i web stranici Umjetničke galerije Dubrovnik.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.
Sve se kandidate izvješćuje istim tekstom obavijesti o rezultatima natječaja elektroničkim putem.

Natječaj je otvoren od 16. lipnja 2023. do 23. lipnja 2023.

 

KLASA: 612-05/23-01/16
URBROJ: 2117-119-01-23-1
U Dubrovniku, 15. lipnja 2023.

 

Ravnatelj
Tonko Smokvina

 

Izabrana kandidatkinja je Vesna Lučić Česko.

 


 

 

 

Javna ustanova UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK, sa sjedištem Frana Supila 23, 20000 Dubrovnik raspisuje


N A T J E Č A J
za radno mjesto:

KUSTOS/ICA DOKUMENTARIST radi obavljanja vježbeničkog staža, 1 izvršitelj
Vježbenički staž traje 12 mjeseci.

Mjesto rada: 20000 Dubrovnik
U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena određenog za vježbenički staž.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08., 69/17.).
Uvjeti:
Pored općih uvjeta iz Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22) kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Umjetničke galerije Dubrovnik:
• završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni odnosno VSS sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju studij povijest umjetnosti ili humanističkog, društvenog ili umjetničkog usmjerenja
• bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom u struci kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (kraćim od 12 mjeseci)
• poznavanje rada na računalu
• poznavanje engleskog jezika

Uvjet stručnog zvanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu odgovarajuće struke.

Kandidati su dužni uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj (u kojoj je potrebno navesti broj telefona, adresu e-pošte i valjanu adresu prebivališta ili boravišta) priložiti i:
• dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
• dokaz o stručnoj spremi
• dokaz o poznavanju engleskog jezika
• uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 30 dana)
• dokaz o dosadašnjem radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
• životopis

Svi navedeni prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu priložiti izvornike isprava.

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili prednost pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20.) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21.), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz članka 49., stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Sa kandidatima koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete iz natječaja biti će provedena provjera znanja i sposobnosti putem intervjua. Ako kandidat ne pristupi pozivu za intervju smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj natječaj. Kandidati sami snose troškove dolaska na intervju.

U prijavi na natječaj kandidat je dužan navesti osobne podatke (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno intervjua i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje. Time kandidat daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe javnog natječaja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve priloge navedene u natječaju.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta se podnose neposredno ili poštanskim putem na adresu s naznakom:

UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK
Frana Supila 23
20 000 DUBROVNIK
- za natječaj-naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje -

U roku od 8 dana od dana objave oglasa na oglasnoj ploči i web portalu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Dubrovnik, te na oglasnoj ploči i web stranici Umjetničke galerije Dubrovnik.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.
Sve se kandidate izvješćuje istim tekstom obavijesti o rezultatima natječaja elektroničkim putem.


KLASA: 612-05/23-01/15
URBROJ: 2117-119-01-23-1
U Dubrovniku, 29. svibnja 2023.


Natječaj je otvoren od 31. svibnja 2023. do 7. lipnja 2023.

 


Ravnatelj
Tonko Smokvina

 

 Izabrana kandidatkinja je Antonija Ujević.

 


 

KLASA:612-05/22-01/13
URBROJ:2117-119-01-22-1
Dubrovnik, 13. 12. 2022.

Na temelju članka 26. st. 7 Zakona o muzejima (NN 61/2018 i 98/19) te odredbi članaka  32., 33., 34. i 35. Statuta Umjetničke galerije Dubrovnik, Upravno vijeće Umjetničke galerije Dubrovnik na sjednici održanoj 13. prosinca 2022.g. donijelo je odluku kojom raspisuje

NATJEČAJ 

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Umjetničke galerije Dubrovnik

 

Za ravnatelja/icu može na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada, biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,

- najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju,

- znanje jednog stranog jezika

- koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj koja obvezno sadrži osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-mail adresa), kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenu presliku:

- dokaz o stručnoj spremi (svjedodžbu ili diplomu o završenom obrazovanju - original ili ovjereni preslik),

- dokaze o radu u muzeju ili u kulturi, znanosti ili obrazovanju (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starija od 3 mjeseca ili drugi odgovarajući dokaz o radu u navedenim djelatnostima),

- dokaz o znanju jednog stranog jezika (preslika potvrde škole stranih jezika, preslika indeksa i sl.)

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (original ili ovjereni preslik domovnice),

- rodni list,

- uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana,

- program rada Umjetničke galerije Dubrovnik za četiri godine,

- životopis.

 

Ravnatelja/icu imenuje osnivač na prijedlog Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik.

Ravnatelj/ica imenuje se na mandat od četiri godine i može biti ponovno imenovan.

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan/na je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima pravo prednosti u odnosu na ostale prijavljene kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” br. 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj  dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze na dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- ZOHBDR 2021.pdf (gov.hr)

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanja sukladnu članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (“Narodne novine”  br. 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 49. citiranog Zakona, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- Zakon o civilnim stradalnicima iz DR.pdf (gov.hr)

Osobni podaci podnositelja prijave dostupni iz prijave, kao i osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga uz prijavu na natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe natječaja.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Umjetnička galerija Dubrovnik kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajnog postupka, sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18).

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom tekstu natječaja, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju sepreporučenom poštom s povratnicom u roku 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, dnevnom tisku i na mrežnim stranicama Umjetničke galerije Dubrovnik, Upravnom vijeću Umjetničke galerije Dubrovnik u zatvorenoj kuverti, na adresu:

 

Umjetnička galerija Dubrovnik

Put Frana Supila 23, 20 000 Dubrovnik

 

uz naznaku- natječaj za ravnatelja / ravnateljicu- ne otvarati

 

Nepotpune i nepravodobne prijave na javni natječaj neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

 

Upravno vijeće

Umjetničke galerije Dubrovnik

 

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Umjetničke galerije Dubrovnik - preuzmi


Trajanje natječaja: 21.12.2022. - 19.1.2023.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Klasa: 612-05/22-01/11
Urbroj: 2117-119-01-22-2

 

Na temelju članka 30. Statuta i članka 7. Pravilnika o radu UMJETNIČKE GALERIJE DUBROVNIK, Put Frana Supila 23, 20 000 Dubrovnik, ravnatelj raspisuje
 

NATJEČAJ
za prijem zaposlenika na radno mjesto
  
ŠEF RAČUNOVODSTVA

  Uvjeti: 


Kandidati su dužni uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj (u kojoj je potrebno navesti broj telefona, adresu e-pošte i valjanu adresu prebivališta ili boravišta) priložiti i:

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave temeljem kojih dokazuje statuse temeljem kojih ostvaruje pravo prednosti.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 ) pozivaju se osobe iz članka 102. st. 1.-3. istog Zakona da dostave dokaze iz članka 103. st. 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave na službenoj Internet stranici Umjetničke galerije Dubrovnik, na adresu;

 

UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK

 Put Frana Supila 23

20 000  Dubrovnik

Uz naznaku – natječaj za šefa računovodstva – ne otvarati

 

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i prijave navedene u Javnom natječaju.
Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj smatra se da kandidat/kandidatkinja daje privolu Umjetničkog galeriji Dubrovnik za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji, isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka, te privolu za objavu obavijesti o rezultatima natječaja.

Svi kandidati koji dostave urednu dokumentaciju i u roku će biti pozvani na prethodni razgovor koji će biti bodovan.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem e-pošte na adresu e-pošte koju su dostavili u prijavi za natječaj.

Umjetnička galerija Dubrovnik pridržava pravo obustaviti postupak natječaja odnosno ne odabrati nijednog kandidata ako nijedan od kandidata nije zadovoljio ili ako se bitno promijene okolnosti nakon objavljivanja natječaja.

 

U Dubrovniku, 14. rujna 2022.

Natječaj traje od 14. do 21. rujna 2022. godine

 

Umjetnička galerija Dubrovnik
Ravnatelj
Tonko Smokvina
 

 


 

 

 

KLASA: 612-05/22-01/1
URBROJ: 2117-119-01-22-41

Dubrovnik, 13. rujna 2022.g.

                            

Na temelju članka 12. i članka 31. Statuta Ustanove u kulturi Grada Dubrovnika Umjetničke galerije Dubrovnik, dana 13. rujna 2022. godine, ravnatelj Umjetničke galerije Dubrovnik donosi sljedeću

 

ODLUKU
o poništenju natječaja
 za radno mjesto šef računovodstva

 

  1. Poništava se natječaj za radno mjesto šef računovodstva- na određeno radno vrijeme, objavljen dana 2. kolovoza 2022.g. na web stranici Ustanove i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
  1. Ova odluka  će biti objavljena na web stranicama ustanove i u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
  1. Obavijest o ovoj odluci će biti poslana svim kandidatima po pristiglim prijavama po predmetnom natječaju.
  1. Protiv ove odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

                                                                                                                             

Ravnatelj Umjetničke galerije Dubrovnik
Tonko Smokvina

 

 

* * * * * 

 

Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto šef računovodstva

 

* * * * * 

 

 

Klasa: 612-05/22-01/11
Urbroj: 2117-119-01-22-1

Na temelju članka 30. Statuta i članka 7. Pravilnika o radu UMJETNIČKE GALERIJE DUBROVNIK, Put Frana Supila 23, 20 000 Dubrovnik, ravnatelj raspisuje
 

NATJEČAJ
za prijem zaposlenika na radno mjesto  
ŠEF RAČUNOVODSTVA

  Uvjeti: 

Kandidati su dužni uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj (u kojoj je potrebno navesti broj telefona, adresu e-pošte i valjanu adresu prebivališta ili boravišta) priložiti i:

 
Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave temeljem kojih dokazuje statuse temeljem kojih ostvaruje pravo prednosti.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 ) pozivaju se osobe iz članka 102. st. 1.-3. istog Zakona da dostave dokaze iz članka 103. st. 1. Zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave na službenoj Internet stranici Umjetničke galerije Dubrovnik, na adresu;

UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK
 Put Frana Supila 23
20 000  Dubrovnik
Uz naznaku – natječaj za šefa računovodstva – ne otvarati

 

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i prijave navedene u Javnom natječaju.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj smatra se da kandidat/kandidatkinja daje privolu Umjetničkog galeriji Dubrovnik za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi i priloženoj dokumentaciji, isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka, te privolu za objavu obavijesti o rezultatima natječaja.

Svi kandidati koji dostave urednu dokumentaciju i u roku će biti pozvani na prethodni razgovor koji će biti bodovan.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem e-pošte na adresu e-pošte koju su dostavili u prijavi za natječaj.

Umjetnička galerija Dubrovnik pridržava pravo obustaviti postupak natječaja odnosno ne odabrati nijednog kandidata ako nijedan od kandidata nije zadovoljio ili ako se bitno promijene okolnosti nakon objavljivanja natječaja.

Natječaj traje od 2. kolovoza do 9. kolovoza 2022. godine.

U Dubrovniku, 2. kolovoza 2022.

 

Umjetnička galerija Dubrovnik
Ravnatelj
Tonko Smokvina
  

 

ZAVRŠEN

Po natječaju za radno mjesto Šef računovodstva - na određeno vrijeme radi zamjene do povratka zaposlenice sa rodiljnog dopusta izabrana je Karmen Marušić.